Reklamace

Reklamační podmínky internetového obchodu (www.quell.cz)

neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.
 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si ve smyslu platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě zboží.
 3. Je-li kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání)  poskytuje se na všechno nabízené zboží záruka v délce 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Není-li kupující spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně.
 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
 5. Zodpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným, než který byl uveden v návodě na používání,
  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,
  5. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy anebo jiným porušením záručních podmínek.
 6. Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.
 7. Odpovědnost za vady se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení zboží (anebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nedá se reklamovat.
 8. Reklamované zboží je nutné zaslat nebo osobně donést na naši adresu uvedenou níže, zásilku nelze zaslat jako dobírkovou. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, doporučujeme zaslat zboží doporučeně jako pojištěnou zásilku. K reklamovanému zboží je nutné připojit kopii dokladu o nákupu (fakturu) a popis vady. Reklamaci je nutné zaslat písemně, elektronicky (s uvedením kontaktních údajů a popisem závady) anebo osobně.
 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné doručit potvrzení ihned, bude doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.
 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména je-li vyžadováno složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající reklamaci ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží, případně má právo na výměnu zboží za nové.
 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:
 12. v případě odstranitelné chyby má kupující právo, aby byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto opravy vady výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží anebo závažnosti chyby,
 13. při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci anebo na odstoupení od kupní smlouvy (včetně peněžních prostředků).
 • Reklamace je považována za vyřízenou, pokud je ukončeno reklamační řízení odevzdáním reklamovaného zboží, jeho výměnou anebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění anebo její odůvodněné zamítnutí.
 •  Nepoškozenost zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je nutné zkontrolovat při přebírání zásilky, protože se může zboží při přepravě poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a zkontrolovat si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozen.
 • Tyto reklamační podmínky jsou neoddělitelnou součástí obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv upravit i bez předcházejícího upozornění kupujícího.
 • Kontakt: Autec Technologies s.r.o., Pod vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 - Jinonice; telefon: +420 774 486 566; E-mail: info@quell.cz.